Acta reunió PEPISO 17 juliol 2012

Acta PEPISO dimarts 17 de juliol de 2012.

Lloc: ETP Clot
Hora: 17:30 h
Assistents:

– Antonio Toribio (ETP Clot)
– Jordi Nosas (ETP Clot)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)

Absents:

– Raquel Núñez Sánchez (PEPISO)

La reunió s’inicia amb el procediment que s’hauria d’emprar perquè alumnes puguin anar als centres a auditar. El Sr.Nosas i el Sr.Toribio expliquen que quan un alumne fa unes pràctiques en una empresa, per part de l’empresa hi ha un responsable o tutor de l’alumne perquè certifiqui les hores i la dedicació de l’alumne. Per tant, el procediment ha de ser el mateix per fer les auditories energètiques en centres públics però que el tutor sigui l’Agència d’Energia de Barcelona com a responsable energètic de l’Ajuntament de Barcelona i com a certificadora pel reconeixement de les hores emprades per l’alumne. No obstant, davant la impossibilitat de que l’AEB es personi als centres públics pel seguiment pertinent, aquesta podria delegar a aquelles persones o associacions que han reclamat una auditoria energètica: Director del centre educactiu, AMPA,…
Dins del procediment descrit el Sr.Nosas i Sr.Toribio s’encarregarien de definir la metodologia de treball dels alumnes en el centre públic i el protocol a emprar per part de l’alumne en els centres públics.

Altres aspectes a destacar són:
– Necessitat de poder explicar el projecte a la AEB.
– Buscar aquells edificis amb necessitats de ser auditats o que estiguin interessats.
– Important contactar amb els centres que s’hagin d’auditar per tenir una persona de contacte i aconseguir fàcilment dades de facturació i plànols o projecte de l’edifici a auditar.

Altres temes importants tractats són els mitjans que s’emprarien per agafar les dades energètiques. A dia d’avui existeixe molt material que s’ha de refer segons el centre públic a auditar:
– Fitxes Agenda21
– Fitxes “companya Lidya” envers auditories en edificis municipals.
– Fitxes FENERCOM http://www.fenercom.com/
– …
– Equips que puguin ser llogats: Per exemple analitzadors de xarxa instal·lats en endolls.

Per acabar la reunió es decideix que és important no abastir molt i anar poc a poc per poder crear unes bases sòlides. Per tant, es decideix intentar contactar amb els següents centres:

– Mercat de Provençals
– Mercat de “La Palmera”
– Escola La Pau (interessats des de l’AMPA)
– Centre Cívic de Sant Martí.

La feina de contacte i divulgació seria treball a exercir pels components del PEPISO.

La propera data de reunió serà confirmada una vegada es dispossin de les persones de contacte i la seva predisposició a que els centres públics on treballen siguin auditats. S’escull la primera setmana de setembre com a possible data de reunió a confirmar.

PEPISO.

https://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com/

Anuncis